Tính toán dầm theo TCVN 5574-2018

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN DẦM

THEO TCVN 5574-2018

Dựa theo update của TCVN 5574-2018, 3T-Soft cho ra mắt phần mềm tính toán TÍNH TOÁN DẦM THEO TCVN 5574-2018 để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của các kỹ sư trên cả nước.

Hãy cùng nhau tìm hiểu phần mềm này dưới đây:

Phần 1Cài đặt phần mềm

  • Links Download Setup: DownLoad
  • Pass giải nén (nếu có): 3t-jsc.com

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.

Phần  mềm 3T-Beam(TÍNH TOÁN DẦM THEO TCVN 5574-2018) được lập trình tính toán dựa trên cơ sở các quy định trong

TCVN 5574-2018.

B. QUY TRÌNH TÍNH TOÁN.

I. TABS “Tính toán”

1. Thông tin vật liệu:

Tại đây bạn có thể chọn vật liệu để tính toán cho toàn bộ phiên tính toán và hàm lượng thép tối thiểu của dầm (thông thường là 0.1%)

2. Thông tin dầm:

+ Tầng: Dầm đang tính toán thuộc tầng nào.

   + Tên dầm: Tên dầm đang tính toán.

+ Vị trí:

Trên: Moment âm.

Dưới: Moment dương.

+ Bề rộng dầm (đơn vị cm).

+ Chiều cao dầm (đơn vị cm).

+ Moment tại mặt cắt tính toán (đơn vị kNm).

 + Bố trí thép: số thanh và đường kính thép bố trí chịu kéo tại mặt cắt tính toán

3. Thông tin tính toán cho mặt cắt dầm.

4. Lưu mặt cắt dầm đang tính toán.

II. Tab “Lưu Trữ”

1. Bảng lưu trữ:

Tại đây lưu trữ toàn bộ các mặt cắt đã tính toán trong phiên làm việc

2. Lấy mặt cắt tính toán:

Chọn dòng có dầm cần chỉnh sửa tính toán, sử dụng nút “Load Beam” để đưa mặt cắt cần chỉnh sửa về lại tab “Tính toán” để chỉnh sửa update.

III . Thanh công cụ

1. Mở file tính toán của phiên tính toán trước (phím tắt Ctrl+O)

2. Lưu phiên làm việc hiện tại (phím tắt Ctrl+S).

3. Chạy tính toán sau khi điền đủ thông tin vật liệu và thông tin dầm. (phím tắt +).

4. Xuất thuyết minh tính toán.

5. Lưu phiên làm việc thành file khác (phím tắt Ctrl+Shift+S).

Trả lời