Chốt neo

CHỐT NEO Chốt được gọi là ốc vít neo trong thương mại tòa nhà. Điều này là do trong hầu hết các trường hợp, họ kết…